Oferty pracy Kielce

2018-02-23
Dodano

U Jędrusia
Pracodawca

 

 

Zakres obowiązków osoby zatrudnianej:
  • Nadzór nad flotą samochodową firmy
  • Organizowanie przewozów osób i towarów
  • Nadzór nad pracą kierowców
  • Współpraca z działami spedycji i zaopatrzenia
  • Ścisła współpraca z innymi działami firmy

2017-10-20
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:IN?YNIER DS. ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓWMiejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejDO??CZAJ?C DO NASZEGO ZESPO?U B?DZIESZ WSPÓ?ODPOWIEDZIALNY ZA:rozwój nowych produktów i wsparcie rozwoju dostawców;prowadzenie projektów;inicjowanie zmian procesie produkcyjnym oraz udzia? w ich wdra?aniu;przygotowanie dokumentacji PPAP do nowo wdra?anych produktów;                techniczne wsparcie/ przygotowywanie rysunków dla nowych wdro?e?;przygotowywanie kart wymaga? dla nowych wdro?e?;    sprawdzanie wzorów od dostawców;    wsparcie zespo?u kontroli jako?ci;przygotowywanie sprawdzianów dla elementów wzorcowych;                         wsparcie przy wdra?aniu systemu QMS;                  Wymagania:wykszta?cenie wy?sze techniczne;znajomo?? rysunku technicznego;znajomo?? j?zyka angielskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym;znajomo?? pakietu Office, SolidWorks, CAD;znajomo?? zagadnie? zwi?zanych z bran?? Automotive: APQP, PPAP, SPC, VDA;umiej?tno?? pracy w zespole, komunikatywno??, otwarto??, cierpliwo??.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia,Nowoczesne narz?dzia pracy,Systematyczne szkolenia,Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego,Bardzo dobre warunki socjalne pracy.List motywacyjny wraz z CV prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-10-20
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:IN?YNIER DS. ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓWMiejsce pracy: Mroczków k. Skar?yska-KamiennejDO??CZAJ?C DO NASZEGO ZESPO?U B?DZIESZ WSPÓ?ODPOWIEDZIALNY ZA:rozwój nowych produktów i wsparcie rozwoju dostawców;prowadzenie projektów;inicjowanie zmian procesie produkcyjnym oraz udzia? w ich wdra?aniu;przygotowanie dokumentacji PPAP do nowo wdra?anych produktów;                techniczne wsparcie/ przygotowywanie rysunków dla nowych wdro?e?;przygotowywanie kart wymaga? dla nowych wdro?e?;    sprawdzanie wzorów od dostawców;    wsparcie zespo?u kontroli jako?ci;przygotowywanie sprawdzianów dla elementów wzorcowych;                         wsparcie przy wdra?aniu systemu QMS;                  Wymagania:wykszta?cenie wy?sze techniczne;znajomo?? rysunku technicznego;znajomo?? j?zyka angielskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym;znajomo?? pakietu Office, SolidWorks, CAD;znajomo?? zagadnie? zwi?zanych z bran?? Automotive: APQP, PPAP, SPC, VDA;umiej?tno?? pracy w zespole, komunikatywno??, otwarto??, cierpliwo??.Oferujemy:Motywuj?ce wynagrodzenie oraz stabiln? form? zatrudnienia,Nowoczesne narz?dzia pracy,Systematyczne szkolenia,Realne warunki rozwoju zawodowego i finansowego,Bardzo dobre warunki socjalne pracy.List motywacyjny wraz z CV prosimy przes?a? na adres: praca@fa1.pl W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-06-12
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:                            Analityk / Specjalista ds. logistyki i gospodarki magazynowejMiejsce pracy: gm. Bli?yn k. Skar?yska - KamiennejObowi?zki:ci?g?a analiza ilo?ci towaru na magazynie;?cis?a wspó?praca z dzia?ami: Zakupów i Obs?ugi Klienta w celu optymalizacji procesów zwi?zanych z realizacj? zamówie?;zapewnienie w?a?ciwego przep?ywu informacji pomi?dzy tymi dzia?ami;dbanie o zapewnienie dost?pno?ci materia?ów koniecznych do realizacji zamówie? tj. opakowania, etykiety itd.Wymagania:wiedza, poparta do?wiadczeniem w zakresie logistyki i gospodarki magazynowej,umiej?tno?? pracy na liczbach i pami?? do nich;umiej?tno?? planowania i dobrej organizacji pracy;umiej?tno?? analitycznego my?lenia i rozwi?zywania problemów;bardzo dobr? znajomo?? pakietu MS Office; Mile widziane:wykszta?cenie wy?sze techniczne;dobra znajomo?? j?zyka angielskiego;do?wiadczenie na podobnym stanowisku.Oferujemy:Sta?? prac? w oparciu o umow? o prac? w pr??nie rozwijaj?cej si? firmie, z pewn? pozycj?, dzia?aj?cej na rynkach mi?dzynarodowych,Atrakcyjne wynagrodzenie,Bardzo dobre socjalne warunki pracy,Szkolenia i wsparcie.Mozliwo?? rozwoju zawodowego.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdj?ciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesy?a? na adres: praca@fa1.pl lub za pomoc? przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-06-12
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, mi?dzynarodowy producent cz??ci samochodowych w zwi?zku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:                            Analityk / Specjalista ds. logistyki i gospodarki magazynowejMiejsce pracy: gm. Bli?yn k. Skar?yska - KamiennejObowi?zki:ci?g?a analiza ilo?ci towaru na magazynie;?cis?a wspó?praca z dzia?ami: Zakupów i Obs?ugi Klienta w celu optymalizacji procesów zwi?zanych z realizacj? zamówie?;zapewnienie w?a?ciwego przep?ywu informacji pomi?dzy tymi dzia?ami;dbanie o zapewnienie dost?pno?ci materia?ów koniecznych do realizacji zamówie? tj. opakowania, etykiety itd.Wymagania:wiedza, poparta do?wiadczeniem w zakresie logistyki i gospodarki magazynowej,umiej?tno?? pracy na liczbach i pami?? do nich;umiej?tno?? planowania i dobrej organizacji pracy;umiej?tno?? analitycznego my?lenia i rozwi?zywania problemów;bardzo dobr? znajomo?? pakietu MS Office; Mile widziane:wykszta?cenie wy?sze techniczne;dobra znajomo?? j?zyka angielskiego;do?wiadczenie na podobnym stanowisku.Oferujemy:Sta?? prac? w oparciu o umow? o prac? w pr??nie rozwijaj?cej si? firmie, z pewn? pozycj?, dzia?aj?cej na rynkach mi?dzynarodowych,Atrakcyjne wynagrodzenie,Bardzo dobre socjalne warunki pracy,Szkolenia i wsparcie.Mozliwo?? rozwoju zawodowego.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdj?ciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesy?a? na adres: praca@fa1.pl lub za pomoc? przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umie?ci? nast?puj?c? klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-06-01
Dodano

LAFARGE
Pracodawca

Miejsce pracy: Piechcin / Radkowice - lok. do wyboru

 

2017-05-18
Dodano

LAFARGE
Pracodawca

Miejsce pracy: Piechcin / Radkowice - lok. do wyboru

 

2017-05-05
Dodano

U Jędrusia Sp. z o.o.
Pracodawca

MECHANIKA UTRZYMANIA RUCHUZakres obowiązków:• diagnostyka maszyn i urządzeń w Zakładzie • bieżące usuwanie powstałych awarii• udział w pracach remontowych i konserwacyjnych • dbałość o stan techniczny urządzeń • dbałość o ciągłość produkcji poprzez dokonywanie napraw uszkodzonych elementów maszyn, urządzeń i sprzętu;• Przygotowanie maszyn i urządzeń do procesu produkcji pod względem parametrów technicznych;• Przeprowadzanie przeglądów okresowych maszyn;• Wykonywanie czynności prewencyjnych, zapobiegających awarii.

2017-04-18
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, międzynarodowy producent części samochodowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:                            Analityk / Specjalista ds. logistyki i gospodarki magazynowejMiejsce pracy: gm. Bliżyn k. Skarżyska - KamiennejObowiązki:ciągła analiza ilości towaru na magazynie;ścisła współpraca z działami: Zakupów i Obsługi Klienta w celu optymalizacji procesów związanych z realizacją zamówień;zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy tymi działami;dbanie o zapewnienie dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówień tj. opakowania, etykiety itd.Wymagania:wiedza, poparta doświadczeniem w zakresie logistyki i gospodarki magazynowej,umiejętność pracy na liczbach i pamięć do nich;umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy;umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office; Mile widziane:wykształcenie wyższe techniczne;dobra znajomość języka angielskiego;doświadczenie na podobnym stanowisku.Oferujemy:Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją, działającej na rynkach międzynarodowych,Atrakcyjne wynagrodzenie,Bardzo dobre socjalne warunki pracy,Szkolenia i wsparcie.Mozliwość rozwoju zawodowego.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@fa1.pl lub za pomocą przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

2017-04-18
Dodano

Fischer Automotive One S...
Pracodawca

Firma Fischer Automotive Sp. z o.o. Sp.k. - uznany, międzynarodowy producent części samochodowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko:                            Analityk / Specjalista ds. logistyki i gospodarki magazynowejMiejsce pracy: gm. Bliżyn k. Skarżyska - KamiennejObowiązki:ciągła analiza ilości towaru na magazynie;ścisła współpraca z działami: Zakupów i Obsługi Klienta w celu optymalizacji procesów związanych z realizacją zamówień;zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy tymi działami;dbanie o zapewnienie dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówień tj. opakowania, etykiety itd.Wymagania:wiedza, poparta doświadczeniem w zakresie logistyki i gospodarki magazynowej,umiejętność pracy na liczbach i pamięć do nich;umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy;umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office; Mile widziane:wykształcenie wyższe techniczne;dobra znajomość języka angielskiego;doświadczenie na podobnym stanowisku.Oferujemy:Stałą pracę w oparciu o umowę o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, z pewną pozycją, działającej na rynkach międzynarodowych,Atrakcyjne wynagrodzenie,Bardzo dobre socjalne warunki pracy,Szkolenia i wsparcie.Mozliwość rozwoju zawodowego.Dokumenty aplikacyjne w postaci CV ze zdjęciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@fa1.pl lub za pomocą przycisku „Aplikuj” W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"